สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 76 เงิน 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน 1. เด็กหญิงพิจักขณา  เรือนคำ
2. เด็กชายอานุวัตน์  มะโนกาศ
 
1. นางนัฐพร  บุญมากาศ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จี้สลี