สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภณจิต
 
1. นางอำไพ  วงศ์ใหญ่
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  วัฒนสิงห์
 
1. นางกมลฉัตร  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พิณโรจน์
 
1. นางพัชชุฎาญ์  ถาพยอม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงบงกช  ลุงชุ
 
1. นางอรุณรัตน์  แพงจันทร์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. เด็กหญิงบัวเงิน  โพธิ์มา
2. เด็กหญิงอุมารินทร์  ขานหัวโทน
 
1. นายวิทยา  สุวัณณารุน
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. เด็กหญิงปภัสสร  กุลนามาก
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สลีแดง
 
1. นายวิทยา  สุวัณณารุน
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เมืองคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ทรัพย์มะณี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนเสนาะ
 
8 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. เด็กหญิงกรเกศ  ปิยณกันต์
2. เด็กชายธราธร   บวชกระโทก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   สุภาเวียง
4. เด็กชายภัทรพล  พลเวียง
5. เด็กชายภูริภัทร   มณีวรรณ์
6. เด็กหญิงวณัญชนก  ไชยชนะ
7. เด็กหญิงวิภาสิริ  รักภักดี
8. เด็กชายศรัณยพงศ์   รมหิรัญ
 
1. นางสาวระวิพรรณ  รมภิรัง
2. นางแสงจันทร์  ตะนาวศรี
 
9 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 85.3 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยบุญเรือง
2. เด็กชายก้องตระการ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาตน
4. เด็กชายณัฎฐกฤติ  ตุ่นคำ
5. เด็กชายธนพัฒน์  มณีวุฒิ
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุริยะ
7. เด็กชายพีรวิชญ์  หมอมนต์
8. เด็กชายรพีพัฒน์  กุณกัน
9. เด็กหญิงศิรินภา  อริวรรณา
10. เด็กหญิงอารียา  ต๊ะนา
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กหญิงมนัสชนันท์  โหมดแดง
2. เด็กหญิงอภิชญา  จองสม
3. เด็กชายเรือนคำ  อิ่นคำ
 
1. นายณัฐนันท์  ปรีชากาญจนดิษฐ์
2. นางสาววโรบล  ไชยวงศ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กชายกฤษณ์ดาพร  ไคร้หมู
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงธัญสินี  ศรีธง
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม่านมุงศิลป์
2. เด็กหญิงชวิศา  ไชยวงค์
3. เด็กชายอนพัทย์  คำภีระ
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปักกุลนันท์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สมสาร
3. เด็กหญิงหฤทัย  สมสาร
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สายหล้า
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชัยศักดิ์
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ญาณรังสี
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 47.33 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กหญิงกชกร  กันทะวันนา
 
1. นางสาววโรบล  ไชยวงศ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กหญิงทัสดา  ไชยยา
 
1. นางสาวสร้อยชีรา  นิวัฒน์ศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ปัญญาปิง
 
1. นางพัชรีพรรณ  ทองพรหม
 
18 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงธิวายา   ภักดิ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี   กาพันธ์สิทธิ์
 
1. นางสาวรัชนี  แก้วจันทร์
 
19 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 77 เงิน 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  บริบูรณ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ศิริจันทร์รัตนา
 
1. นางสาวรัตนา  ปินตาศรี
2. นางอำภา  เหง่าแก้ว
 
20 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 78 เงิน 68 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กชายณัฐพล  -
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชัยจำปา
 
1. นางสาวจิติมา  สุใจ
 
21 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุงหลู่
2. เด็กชายกฤตนัน  สุวรรณไชย
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  
4. เด็กหญิงจิรัชญา  หล้าปินตา
5. เด็กชายณัฐกร  เขียวอ้าย
6. เด็กชายณัฐกรณ์  สะคำปัน
7. เด็กหญิงดาริกา  อินวรรณ์
8. เด็กหญิงภัณฑิลา  ลุงซุ
9. เด็กชายภูริวัฒน์  ปินต๊ะ
10. เด็กชายวศิน  ธรรมสัตย์
 
1. นางจิตจง  ราชจินดา
2. นางอุไรวรรณ  วงศ์ศรีใส
3. นางสาวเพ็ญนภา  เวสยา
4. นางเรือนแก้ว  เอกจีน
 
22 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 87.66 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. เด็กชายกฤตภาส   นามสอนธนโชติ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์   อินตา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ถาวรลูน
5. เด็กชายปณพัฎ  เส็งพานิช
6. เด็กหญิงประภัสสร   มั่งคั่ง
7. เด็กหญิงปวรรัตน์  ดีศรี
8. เด็กชายพรรษิษฐ์  ชัยพิลา
9. เด็กหญิงยลธิดา  จะวะนะ
10. เด็กชายศุภชัย   เป็งเอ้ย
 
1. นางจุฑามาศ  นันตาใหม่
2. นางวิภาพร  จงรักษ์
 
23 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 97 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาระมีสัก
2. เด็กชายพงษ์สิริ  แก้วมา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวกรุณา  แจ่มหม้อ
2. นายวิทวัฒน์  ตาจุมปา
 
24 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ปัญญาโน
2. เด็กหญิงวรางคณา  อำมรักษ์
3. เด็กชายวินทร์  กาวิชัย
 
1. นางสาวปัทมพร  พรมปัญญา
 
25 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 72.67 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. นางจุฑามาศ  นันตาใหม่
 
 
26 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. นายนพดล  บุญบุรี
 
 
27 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. นางกาญจนา  เที่ยงบูรณธรรม
 
 
28 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 74.67 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรหมณะ
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์กุล  ประทุมรุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสรา  สุริยะธง
 
1. นางสาววริยาภรณ์  ทักษชีพดำรง
 
29 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โท๊ะทองซิว
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  ปาลี
3. เด็กหญิงวาทิณีย์  แก้วมาลา
 
1. นางชญานันท์  หลายแห่ง
 
30 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุยะใหญ่
2. เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วโขง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เชื้อดี
 
1. นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ
 
31 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชุมภูถิ่น
2. เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี
 
1. นายทัชธชา  ปัญญารัตน์
2. นางสาวอภิสรา  ภัทรสิงหกุล
 
32 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.667 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงพชรพร  ศรีวนารักคีรี
2. นางสาวพรรณษา  ดื่นตา
3. เด็กหญิงพิชญา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวกัลยลักษณ์  วงศ์ชัย
2. นายทัชธชา  ปัญญารัตน์
 
33 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1. เด็กหญิงธันยพร  ขันนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ดารา  บุญยัง
3. เด็กหญิงสุชานรี  คิดดี
 
1. นายนพดล  บุญบุรี
2. นายฤชากร  ใจสันติ
 
34 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 74.667 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงวิรัญญารินทร์  วังมูล
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หายทุกข์
3. เด็กชายเดชาวัต  บำรุงแจ่ม
 
1. นางสาวเบญญาภา  ฟูเฟื่อง
 
35 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กชายกิตติกวิน  คำแก้ว
2. เด็กชายภาณุวัตน์  เทียนบูชา
3. เด็กหญิงเปมิกา  เทียนใส
 
1. นายเจนรบ  จันทร์สว่าง