สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงขวัญนรี  พึ่งธรรม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  การุณยรัต
2. นางไพลิน  แสนใจมูล
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงอรัญญา  สวิง
 
1. นางรุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ
2. นางสาวหฤทัย  สุริยะจักร์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มนตรี
 
1. นางสาวผ่องนภา  เครื่องแจ้
2. นางไพลิน  แสนใจมูล
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงนัจกร  โรจน์นวกร
 
1. นางสาวผ่องนภา  เครื่องแจ้
2. นางไพลิน  แสนใจมูล
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 56 ชมเชย 44 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กชายสิรภัทร  คำพิศรี
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ใจการ
2. นางไพลิน  แสนใจมูล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.67 ชมเชย 46 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  เอี่ยมกลั่น
 
1. นางกนกภรณ์  ร้อยหมื่น
2. นายเอกอาวุธ  สุริยะเจริญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ปิงคะยอม
 
1. นางกนกภรณ์  ร้อยหมื่น
2. นายจักราชัย  จิตธรรม
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พลแก้ว
 
1. นางสาวจามจุรี  มาฟู
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  พรมเพ็ชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จิกยอง
 
1. นางอำไพ  จันทกลาง
2. นางสาวเบญญาภา  อุตตระพยอม
 
10 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กชายกวิน  แสงคำพันธ์
2. เด็กชายกิตติธัช  คำแก้วแจ่ม
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ลักคณะ
4. เด็กหญิงณิชานันท์  ตันตรา
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีคำภา
6. เด็กชายพงศกร  ชัยสมทิพย์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสอน
8. เด็กชายพีรวัส  แสงแก้ว
9. เด็กชายอดิลักษณ์  บ่อแก้ว
10. เด็กหญิงอริสรา  ตายา
 
1. นางอนุสรณ์  ตันกลาง
2. นางสาวอรนลฤณร์  ปาลี
 
11 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรณิศ  ดวงแก้วกลาง
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  อุปะละสกุล
3. เด็กหญิงกัญณภัทร  ชุ่มบุญ
4. เด็กหญิงธนิกา  นันตากาศ
5. เด็กหญิงนวพร  เพราะปลูก
6. เด็กหญิงปภินทิพย์  ธนเลิศจินดา
7. เด็กหญิงปุณณภา  บุญเวียง
8. เด็กหญิงพรชนก  กัญยะ
9. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยิ้มมี
10. เด็กหญิงศรินทนา  อูปมูล
 
1. นายจุลฌาน  กรรเชียง
2. นางสาวรัตนา  สุขยาแสง
 
12 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  กันทะสัก
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์ตัน
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เทือกม่าน
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ปันแจ่มเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  มาผาบ
 
13 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงกมลพัทธ์  ปารมีแจ้
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพิ่มพูล
4. เด็กชายจารุวิทย์  ชัยราชะ
5. เด็กชายชัยพัทธ์  คำห้าง
6. เด็กชายณัฐชนน  ศรีคำ
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์ตัน
8. เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีเหล็ก
9. เด็กหญิงพรธิดา  จำปาโชค
10. เด็กหญิงพัชราภา  ใจสอน
 
1. นางสาวรัตนา  สุขยาแสง
2. นางสาวเบญญาภา  อุตตระพยอม
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กชายจิรสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กชายจิรายุทธ  มูลคำ
3. เด็กชายวรวุฒิ  จักคำบาง
 
1. นางกนกภรณ์  ร้อยหมื่น
2. นายจิรพิพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
15 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงพิชญาวดี  หงษ์โต
2. เด็กหญิงภัฏฐธิดา  กาศสนุก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรือนนาค
 
1. นางสาวทัศนา  มณีกาศ
2. นางสาวทิพรัตน์  เชื้อเขียว
 
16 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงกานต์นภัส  เตชะอุ่น
2. เด็กหญิงกานร์รัตติกุล  เยี่ยมยุทธการ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปินใจ
 
1. นางรุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ
2. นางสิริกร  พันธุ์ดี
 
17 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
2. เด็กหญิงภัชกุล  อัศวะเมตตา
3. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
 
1. นางนันท์ธนัษฐ์  ฉัตรแก้ว
2. นางสาวรุ่งนภา  ตามสัตย์
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ตันตรา
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงสมิตา  ปาระมีแจ้
 
1. นางสาวนันทินี  คงคำ
2. นางสาวเพียงอัมพร  สุขกิตติ
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงชยุตรา  สุนันสา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริโพธิ์
3. เด็กหญิงภัคพสุตม์  ติ๊บเตปิน
 
1. นางสาวณัฏชยา  ก้อใจ
2. นางภณิตา  พรมเหลา
 
20 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงชนิสร  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาววัลลภา  ปินใจ
3. เด็กหญิงสุจิรา  สมศรี
 
1. นางสาวจินตหรา  ดวงดี
2. นายจิรพิพัฒน์  อิ่นใจ
 
21 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สวยสด
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  คำผัด
 
1. นางธันยพร  นวคุณานนท์
2. นางสาวนุจรินทร์  มณีขัติย์
 
22 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 72.667 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เขียวสะวะ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สอยแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เชิดฉาย
 
1. นางธันยพร  นวคุณานนท์
2. นางสาวนุจรินทร์  มณีขัติย์
 
23 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58.333 ชมเชย 21 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธะนะโขง
2. เด็กชายณภัทร  ทำนุ
3. เด็กหญิงอนัญญา  แพน้อย
 
1. นายชินดนัย  ดอกไม้ทอง
2. นางโสพิศ  อิ่นแก้ว