สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 80.333 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 1. เด็กชายรัตนกูล  ไชยวัง
2. เด็กหญิงเกวลี  แก้วมณี
 
1. นางสาวประภาพร  วังคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีปัญญาพล  ใยดี
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 1. เด็กหญิงกนกกาณ  คีรีมาศยืนยง
2. เด็กชายเบญจภูมิ  เดชะบุญ
 
1. นางสาวณัฐพร  ซอนสุข
2. นางสาวอังกาบ  ปิยศักดิ์ภาคกุล
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 1. เด็กหญิงนริศรา  พิทาทอง
2. เด็กชายรักไท  (ไม่มีนามสกุล)
3. เด็กหญิงโยธิกา  ตาจินะ
 
1. นางสาวพิมพิกา  แต้มดื่ม
2. นางสาวสโรบล  ต๊ะซิ
 
4 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 48.89 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น 1. เด็กชายกันตพงศ์  ลุงยะ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ยะบึง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โท๊ะทองซิว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญาพล  ใยดี
2. นางวัชราพร  ชัยสวัสดิ์