สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 53 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กชายศุภภัทร   ดวงติ๊บ
 
1. นายสันติ  สิงห์โห
2. นางสาวเกศริน    เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจตา
 
1. นางสาวปวิชญา    อุดก้อน
2. นายสันติ  สิงห์โห
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กชายธันสพัฒน์   ชุ่มเย็น
2. เด็กชายวรพงษ์  เตชะคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นางสาวกัญญานัทธ์  ปินตาปวง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงกรกนก  สุวิทย์ชยานนท์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   กันใหม่
3. เด็กหญิงภวิกา  กันทะยัด
 
1. นางสาวกัญญานัทธ์  ปินตาปวง
2. นางสาวษานัฐ  ปะนันใจ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59.67 ชมเชย 35 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อินกองงาม
 
1. นางปทิตตา   ชนิศรดิษฐกร
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงณัฐชา    วงค์วิริยะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์   วนสัณฑ์วงกต
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  กาวิรส
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  คำมูล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   อุดสม
2. นางฟองจันทร์   ขุนชนะธง
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจชุ่มใจ
2. เด็กชายธันณภัทร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสาวพัชรินทร์   คำวิลา
2. นางสมบูรณ์  ตามูล
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงกนกพร  สินธุศัย
2. เด็กชายพิชญะ  ตุ้ยดง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  คำมูล
 
1. นางนันธฌาย์  แก้วเมืองอนันต์
2. นางสาวพัชรินทร์   คำวิลา
 
10 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 72 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อยู่จันทร์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  พิมพะกร
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  กาแพร่
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงจุรินทร์พร  แก้วสุริยะ
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริใหม่
7. เด็กหญิงดาราพร  ตามัน
8. เด็กหญิงพิชญาพร  สุเรียมมา
9. เด็กหญิงพิมผกา  นันต๊ะยศ
10. เด็กหญิงมานิตา  กันทะยอม
 
1. นางบัวจันทร์   อินต๊ะปาน
2. นางฟองจันทร์   ขุนชนะธง
3. นายสันติ  สิงห์โห
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ณวันมา
2. เด็กชายธนกร   ญานิวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์   หมีคณะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วนสัณฑ์วงกต
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล  ตุ้ยดง
 
12 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 34 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   ไชยยอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา   นาหมื่น
3. เด็กชายภูวเดช   สุเรียมมา
 
1. นางอัจฉราภรณ์   แก้วจันทร์
 
13 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 71.33 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 1. เด็กชายกรวิวัฒน์   เรือนสอน
2. เด็กหญิงธนัญญา  ดีปันเป้า
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินถา
 
1. นายเกื้อกูล  แก้วจันทร์