สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงปุณยาภรณ์   แซ่ลิ่ว
 
1. นางสาวดรุณี  ศิริต๊ะ
2. นางสาวภณัฐภิฌา  บุญมีมา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1    
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงณัชดาภา  ส่งน้อย
 
1. นางสาวดรุณี  ศิริต๊ะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายพชรคุณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงมาลีนา  บัววรรณ์
 
1. นางยอดขวัญ  ทองเล่ม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงจิรัญญา  จิโนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงผืนฟ้า  พันธุ์อุโมงค์
 
1. นางยอดขวัญ   ทองเล่ม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายชัชวัลส์  จุลวงษ์
2. เด็กหญิงชุติพร  พากันหา
3. เด็กชายภัทรพล  คำปารี
 
1. นายกัลยาณวัฒน์   อุตตะรี
2. นายภิญโญ  พึ่งสุข
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายสิทธา  พรหมเทศน์
 
1. นางพรทิพย์  ไชยะพอ
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงภูวรินทร์  บุญปั๋น
 
1. นางสาวศิริจรรยา  พรหมเทพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 59 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถาวร
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ยอดสุวรรณ
 
10 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  -
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ส่งน้อย
 
1. นางพรทิพย์  แก้วกิตติ
2. นางสาววศินี  แก้วยะ
 
11 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1. เด็กหญิงณปภา  ปาลี
2. เด็กชายอธิปัตย์  จันทะกูล
 
1. นางสาวนัฐกรานต์  เตชะศิรินนุกูล
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายกษิดิศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอริสา  กันทะอุโมงค์
 
1. นางสาวจรีรัตน์  สินธุบุญ
 
13 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงกวินภรณ์  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐริฎา  จันต๊ะนิด
3. เด็กชายธีรวินท์  เลขนอก
 
1. นางรัชนี  เป็งธรรม
2. นางสาวอัมพิกา  เขียวดี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายนทีธาร  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงปภาดา  เสนาวัฒน์
 
1. นางสุนีย์  มูลสุตา
 
15 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1. นางจรรยา  เป็งเจริญ
 
 
16 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กหญิงพรนภา  เป็งเจริญ
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  มณีขัตย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ยืนบุญ
 
1. นางสาวนิภาพร  คำโพธิ์
2. นางสาวปริยานุช  มูลมั่ง
 
17 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายธนภูมิ  ขาวแสง
2. เด็กหญิงนิติกาญต์  ตะโกโล
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุรินติ๊บ
 
1. นางสาวชนาธิป  อินทร์ใจ
2. นางพรทิพย์  ไชยะพอ