สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 57 ชมเชย 40 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ธิญากรณ์  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวปานอม  แปงชัย
2. นางสาวพัชรินทร์  กาวี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงธันยพร   หุละสุข
2. เด็กชายพิชญะ  หล้าเป็ง
 
1. นางสาวปานอม  แปงชัย
2. นางสาวศศิปภา  กายาเมา
 
3 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงนัฐรดา  นุ่นวาระ
2. เด็กหญิงศิริญากรณ์  อินกัน
 
1. นางศุภกานต์  ยาวิละ
2. นางสาวศุภัชญา  กายาเมา
 
4 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หันน้ำเที่ยง
2. เด็กชายนฤเบศ  อุ่นเรือน
 
1. นางวีรยา  หงษ์คำ
2. นางสาวศุลีพร  ศรเขื่อน
 
5 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 81.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ปัญโญ
3. เด็กหญิงวิธาวดี  ค้างคีรี
 
1. นางณิชชยา  ทับสระน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐกานต์  ศุภกา