สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 83 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงพีรดา  คำใจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คันศิลป์
2. เด็กหญิงลลิภัทร  เงินสัจจา
 
1. นายกิตติพงษ์  พุดเกิด
2. นายจตุพล  บนแท่นทิพย์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  มาทอง
2. เด็กหญิงวรัทยา  สายเครื่อง
 
1. นายกิตติพงษ์  พุดเกิด
2. นายจตุพล  บนแท่นทิพย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายธนัญชัย  คำลือ
2. เด็กชายนฤบดี  สายเครื่อง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทาทอง
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
2. นางสุพัตรา  ปินตา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรมพนัส
 
1. นางสาววิภาวี  จีปูคำ
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำเขียว
2. เด็กหญิงปริญญา  มหาไม้
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  กันทะวัง
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีไม้
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงนรภัทรพิมน  ศรีไม้
2. เด็กชายรชฏ  หนักแน่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวัลย์  หันพนัส
2. นางสาวทิวาพร  ขันพนัส
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงชญาดา  พินโยจิต
2. เด็กชายทรงกลด  สุภาศรี
3. เด็กชายเอกพล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางจุฑามาศ  ปันทัน
2. นางสาวรจนา  สายเครื่อง
 
11 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปาบุ่ง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงมูลตรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ชัยเมืองชื่น
2. นายเอกชัย  สายเครื่อง
 
12 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงชโลทร  ถาใจ
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  ยะคา
3. เด็กหญิงโชติกานต์  สีเลา
 
1. นายสุกิจ  อภิวงค์งาม
2. นางสาวสุรารักษ์  อูปเสาร์
 
13 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 58.33 ชมเชย 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินทิยะ
2. เด็กชายนภดล  วิไลรัตน์
3. เด็กชายมณฑกานต์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
2. นางสุพัตรา  ปินตา