สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายธนัญชัย  คำลือ
2. เด็กชายนฤบดี  สายเครื่อง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทาทอง
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
2. นางสุพัตรา  ปินตา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรมพนัส
 
1. นางสาววิภาวี  จีปูคำ
 
3 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำเขียว
2. เด็กหญิงปริญญา  มหาไม้
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  กันทะวัง
2. นางสาวอรวรรณ  ศรีไม้
 
4 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปาบุ่ง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงมูลตรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ชัยเมืองชื่น
2. นายเอกชัย  สายเครื่อง