สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 83 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงพีรดา  คำใจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
3 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงชโลทร  ถาใจ
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  ยะคา
3. เด็กหญิงโชติกานต์  สีเลา
 
1. นายสุกิจ  อภิวงค์งาม
2. นางสาวสุรารักษ์  อูปเสาร์