สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
2 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงชญาดา  พินโยจิต
2. เด็กชายทรงกลด  สุภาศรี
3. เด็กชายเอกพล  ยะมาวิรัญ
 
1. นางจุฑามาศ  ปันทัน
2. นางสาวรจนา  สายเครื่อง