สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 76 เงิน 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม 1. เด็กชายธนกฤต  หมูสุปาบ
2. เด็กหญิงเมลดา  สะพรั่ง
 
1. นางวิภู  บันดิต
2. นางสุนันท์  หมั่นวงค์
 
2 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัญจนานุช  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ลีลาศ
3. เด็กชายสุธินันท์  พรมนุ่ม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปานแก้ว
2. นางสาวศิวรัตน์  แสนโกด