สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีจริง
 
1. นางดวงทิพา  พุ่มไม้
2. นายนิพันธ์  มั่นระวัง
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรมน  อ่ำทุ่ง
 
1. นางดวงทิพา  พุ่มไม้
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 24 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงสุภนันท์ญา  ฤทธิ์เสือ
 
1. นางเมตตา   อินต๊ะวงค์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงปภาพินท์  จำปาทอง
 
1. นางเมตตา   อินต๊ะวงค์
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงธิชาภรณ์  ชุ่มเย็น
 
1. นางนริศรา  เกิดมี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ศรีชู
2. เด็กหญิงวิชญดา  ฤทธิ์ช่วยรอด
 
1. นายนิพันธ์  มั่นระวัง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ม่วงมูล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ใจมีธรรม
 
1. นายธีระศักดิ์  ทองนามอญ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.666 เงิน 22 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายณวัฒน์  บุญญาจันทร์
2. เด็กชายมงคล  บุญเรือง
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กชายจารุวัฒน์  กล่ำบุตร
2. เด็กชายพลกฤต  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายวรพล  พระพินิจ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพัสกร  ปิ่นเดช
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปุริตัง
2. เด็กหญิงเทียนศิริ  พัดขำ
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
2. นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงวีรินทร์ธิดา  อินแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  จิตรสว่าง
3. เด็กหญิงอิสรีย์  อินต๊ะเป็ง
 
1. นางมาลา  พัดกลม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนา  แย้มกร
2. เด็กหญิงจิราพร  ทองสาด
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทับเอม
 
1. นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
2. นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  ปัญญาติ๊บ
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกชพรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพัสกร  ปิ่นเดช
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงศาลิตรี  มิชัย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 60.333 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ทับชุ่ม
 
1. นางดารุณี  ศิริศรีวัลลภ
2. นายนันทพัทธ์  จันทร์ดี
 
17 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงพลอยชยา  เกนทะโกฏ
2. เด็กหญิงสิปาง  จันทร์สงวน
 
1. นางทิพวรรณ  เจริญสุข
 
18 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  คลังภักดี
 
1. นางสาวสาลิณี  แสงอบ
 
19 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชั่งทอง
2. เด็กชายจิรายุ  แก้วจีน
3. เด็กหญิงไอรดา  ดิษสวน
 
1. นางวนิดา  บุญทิม
2. นางสาวศรีสง่า  วิจารณ์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ  กองปู่
2. เด็กชายณัฐนันท์  จาดสอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดอ่อน
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ
 
21 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 67.333 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. นางนฤภรณ์  ธิกรณ์
 
 
22 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 42.22 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญนิศา  วงษ์โสภา
2. เด็กชายวัชรพล  นุเวที
3. เด็กชายวีระธาดา  นิ่มแสง
 
1. นางพิชญ์จิรา  เปลี่ยนสะอาด
2. นางมาลา  พัดกลม
 
23 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัธกาต์  รุกขชาติ
2. เด็กหญิงมุกดาริน  พรมนิล
3. เด็กชายวัชรากรณ์  เครือวัลย์
 
1. นางสาวนวกานต์  ศรศรี
2. นางสุนันท์  นกเทศ
 
24 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงก้านคูณ  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงสิรินญากรภ์  พิมพลี
3. เด็กหญิงแพรวา  เรืองศิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์จันทร์
2. นางภาวิณี  ทองมน
 
25 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐพร  คมขำ
2. เด็กชายศิริศักดิ์  อ่ำรอด
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟองเพ็ชร
 
1. นางคมคาย  จิตรวิเศษ
2. นายประพนธ์  ภูวไพรศิริศาล
 
26 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กหญิงชญาดา  ค้าไม้
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  โพนาแก
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาลัยหวล
 
1. นายดำรงศักดิ์  ยันต์วิเศษ
2. นางสมบุญ  งามงอน
 
27 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกรวิภา  คล้ายอ่อง
2. เด็กหญิงวนิดา  โม้สูงเนิน
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีวรสาร
 
1. นางปิยรัช  เจริญศิลป์
 
28 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 65.333 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  นาคพุก
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สุชจ่าง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หลำทุ่ง
 
1. นางศุภาพร  ถมยา
 
29 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58.667 ชมเชย 19 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองเป้า
2. เด็กชายรพีภัทร  สุดสวาท
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เคลือบเจาะ
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
2. นางอัญชลีภรณ์  ฟักบาง
 
30 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงญาณภา  เกษรจรุง
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  นกพ่วง
3. เด็กหญิงวลธันย์  พุ่มม่วง
 
1. นางสาวนวกานต์  ศรศรี
2. นางสาวสุภาวรรณ  น้อยโนนทอง
 
31 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องคลอง
3. เด็กหญิงรุจิรา  ม่วงทอง
 
1. นางสาวปิยมนต์  เนียมหอม
2. นางปิยรัช  เจริญศิลป์
 
32 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงษ์โสภา
2. เด็กชายศิรพัฒน์  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอรุญรัตน์  ภู่เอี่ยม
 
1. นายประวิทย์  ทองมน
2. นางเบญจมาภรณ์  สิทธิ
 
33 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1. เด็กชายภัทรดนัย  บัวเทศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ตาชื่นต้อง
3. เด็กชายอานนท์  นิลแพทย์
 
1. นายปิยชัย  ตาทิพย์
2. นายอนุรักษ์  คำนก
 
34 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  เกตุพันธ์
2. เด็กหญิงบุญธิดา  ม่วงแย้ม
3. เด็กหญิงร่มฉัตร  บุตรสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ฝังใจ
2. นางสาวนวกานต์  ศรศรี
 
35 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงวรัชยา  รุกขชาติ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลักษณะ
3. เด็กหญิงสุรินทรา  แก้วถม
 
1. นางมาลา  พัดกลม
2. นางสุธิดา  วศินะเมฆิมทร์