สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายพชร  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางสาวกัญญณัฐ  ทองมาก
2. นางเพ็ญแข  เซี่ยงจ๊ง
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงมนพร  คุณประชา
 
1. นางนัยนา  ทินกระโทก
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวมนัสวรรณ  เตือนสติ
 
1. นางอารีย์  คำนึงครวญ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง
 
1. นางจริยา  มงคลคมรัตน์
2. นางชลธิชา  ชมกลิ่น
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  จินวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วจัด
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  แก้วจัด
 
1. นางสาวประภา  จงรักษ์
2. นางพุทธิพร  คงประจักษ์
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเนียม
 
1. นางสาวสุจารี  บุญเกตุ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภคณัท  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงภิรัญญา  มีแก่น
 
1. นายณัฏฐชัย  พรหมมูล
2. นายภุชงค์  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ประสาท
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  ปลื้มวงศ์
 
1. นายธนภัฏ  รู้สมัย
2. นางเกษราวัลย์  รู้สมัย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 36 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายประเมษฐ์  มูลหล้า
2. เด็กชายพัชรพล  ครุฑน้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  ติ๊บสร้อย
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวนงนภัส  โชติช่วง
2. นางสาวพิมลพรรณ  อินทร์ประถม
 
1. นายณัฏฐชัย  พรหมมูล
2. นายวัชรากร   วรสิทธิ์
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เคนพละ
2. เด็กหญิงกานตรัตน์  เสาร์ใส
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รอดกุน
4. เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์   เพลินทรัพย์
5. เด็กหญิงสิริยากร  สระแก้ว
6. เด็กหญิงสุชานันท์  พิทักษ์ธนากุล
7. เด็กหญิงสุภัชญา  รู้สมัย
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ดินเพชร
9. เด็กหญิงอรไพรลิน  ศรีสูงเนิน
 
1. นางจิราพร  หลงแย้ม
2. นางวันวิสาข์  ช่างดำริห์
3. นายอนุกูล  กลิ่นดี
4. นางอัจฉรา  รู้สมัย
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติวันท์  สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาก
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จีระพรต
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆชะอุ้ม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองศรี
6. เด็กหญิงศีรประภา  จันทะวาด
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีสกุล
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปฏิญา  จงรู้ธรรม
2. นางสาวศิริพร  เพช็รมี
3. นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์
4. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายคุณานนท์  นิ่มลพ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สูญแก้ว
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มทับทิม
 
1. นายธนธาร  อินทรกูล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แผลงศร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา
3. เด็กชายสุเมธ  ฉุยฉาย
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงนริศรา  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงนฤพร  แฝงชมภู
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  คงแดง
 
1. นางภัทรศยา  จัดดี
2. นางวราภรณ์  คำปัน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายธีระวัตน์  คงคา
2. เด็กชายสิทธินันท์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  มาลา
 
1. นางสมจิตร  ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวธัญชนก  มั่นคง
2. นางสาวนัสการต์  ทองเพียร
3. นางสาววราเทพ  ชาติสุภาพ
 
1. นางสมจิตร  ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คำฟู
 
1. นางสังวาร  ยานะกุล
2. นางอุบลศรี  คชาธาร
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงพจีภรณ์  แบบประดับ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนผูก
 
1. นางสาวชฎาพร  งามโฉม
2. นางสาวฑิตยา  สอนแจ่ม
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมชู
2. นายธนชัย  มิ่งเมือง
3. นางสาวสรัสวันต์  เทศแก้ว
 
1. นางสาวจันตรี  เปรมบุญวัฒนา
2. นางสาวชฎาพร  งามโฉม
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจรรยพร  บุญภูมี
2. เด็กหญิงชุติกาญชน์  อ่อนบุญ
3. เด็กหญิงนันทิตา  หมื่นน้อย
 
1. นางภัทรศยา  จัดดี
2. นางวราภรณ์  คำปัน
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวธนพร  อยู่รวม
2. นางสาวปุณยนุช  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวสุทัตตา  นกแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  เพ็ชร์มุข
2. นางสาวพรสุดา  สุดนุช
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงสุพิชญา   สะบายจิตร
 
1. นางศุภรา  ดิสกุล
2. นายสิทธิเดช  ดิสกุล
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 13 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เจริญศรี
 
1. นางชุติมา  สุวรรณชื่น
2. นายสุวิทย์  รัตนธรรมวาที
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวเมธานี  กองแก้ว
 
1. นางสายฝน  พานิชยเวช
2. นายเอกรัตน์  ปลิวเหม็น
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัณณพร   บุตรดี
 
1. นายประเสริฐ  บุตรดี
2. นายภุชงค์  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายุสุทัศน์  ศิริปโชติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนธิกุล
 
29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงสุนารัชต์   มนตรี
 
1. นางสาวกชกร  ตั้งตระกูล
2. นางสาวพักตร์กมล  ทองคำโฮ้ง
 
30 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.667 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สัตตพันธ์
 
1. นางมะลิวรรณ  แสนบุญยัง
2. นางมานิตยา  แก้วรัตน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวพิพรรธกมล  พลเหิม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ดีปินตา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นายณัฐพล  ขุนใจ
2. นายดุลยกมล  ช่างกลึง
3. นางสาวนิดา  ตาปิ๋วเครือ
4. นางสาวปณิดา  นิรชน
5. นางสาวปิยธิดา  จันทร์จิตร
6. นายพรธนา  อินทรทัต
7. เด็กชายพลวัต  ไกรสาธิบาล
8. เด็กหญิงสุธิชา  มงคลทิพย์
9. นายอนาวิล  คล้ายหลง
10. นางสาวเพชรรดา  ลินโพธิ์ศาล
 
1. นางสาวชลดา  ธัญญา
2. นางสาวประทุม  ตันเสียงสมเจริญ
3. นางสาววารุณี  สมใจ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎากร  ลาบุดดี
2. นางสาวณัชชา  ศรีชัย
3. นางสาวนารีรัตน์  คงกล้า
4. นายพิชชญาณ  พิศดาร
5. นายพิชชากร  พิศดาร
6. นายภาณุ  เถื่อนถ้ำ
7. นางสาววาสนา  โอฬาร
8. นางสาวศิริภรณ์  ศรบัว
9. นางสาวสนธยา  คนใหญ่บ้าน
10. นายสุทธิพงษ์  จันทร์พรม
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรมปัญญา
3. นางสุนันท์ทา  มงคลทิพย์
 
34 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรธิดา  ศรีฤทธิ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สำรวมใจ
 
1. นางปิยะมาศ  มีแก่น
2. นางสาวอรกัญญา  อิ่มเขียน
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิ่นรอด
2. เด็กชายณัฐนนท์   เนียมสำฤทธิ์
3. เด็กชายวุฒินันท์   ตาคำ
 
1. นางสาวนุชรา  ประทุมมา
2. นายปฐมพงศ์  พรรณาศร
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายภูวดล  ศรีแจ่มดี
2. เด็กชายอภิรักษณ์  นนท์ประสาท
3. เด็กชายเรืองวิทย์  พิมพร
 
1. นายภัทรพล  อารี
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายชาญณรงค์  ธิชากรณ์
2. นายณัฐวัฒน์  มวลคำ
3. นายธนัชดิศย์  ขำสา
 
1. นายสุรพล  รู้สมัย
 
38 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.33 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. นางสาวเบญญาภา  พิศมัย
 
 
39 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 1. นางสุธาทิพย์   สิงห์สัตย์
 
 
40 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางจริยา  มงคลคมรัตน์
 
 
41 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวพิริยา  ศรีพนม
 
 
42 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม 1. นายธวัช  วณิกสัมบัญ
 
 
43 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.67 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสายฝน  พานิชยเวช
 
 
44 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวนิลวรรณ  จันมนฑา
 
 
45 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายประกิจ  เนยสูงเนิน
 
 
46 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. นายธนาพัทธ์  ทรัพย์เจริญ
 
 
47 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์
 
 
48 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. เด็กหญิงกนกพร  ยี่โถ
2. เด็กหญิงนริศรา  ประทาน
3. เด็กหญิงปุณิกา   กอวงษ์
 
1. นางสาวจันจีรา  แตกฉาน
 
49 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. เด็กหญิงจิราวดี   จำเริญ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   ศรีชู
3. เด็กหญิงสุทธิพร   ปู่เกิด
 
1. นางสาวสุกัญณี  มะทะ
 
50 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 67.333 ทองแดง 13 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรภร  หวังสกุล
3. เด็กหญิงอุษา  บุญไธสง
 
1. นางสาวอุษา  มูลแก้ว
 
51 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 60.667 ทองแดง 10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวบุณฑริกา  ถนัดกิจ
2. นางสาวพรปวีณ์  พุ่มพยุง
3. นางสาวสุปรียา  ผิวเหลือง
 
1. นายณัฐศิษฐ์  ถาวร
 
52 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.67 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. เด็กชายวีรวัฒน์   บุญมี
2. เด็กชายศุภกฤต   วัตระภูศักดิ์
3. เด็กชายเมธา  สิงห์ลอ
 
1. นายวุฒิชัย   ประชัน
 
53 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คชพงษ์
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  คชพงษ์
3. เด็กหญิงวรินธร  สลีวงศ์
 
1. นางกัญญาณัฐ  ขาวดี
 
54 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวกินะรี  สงวน
2. นางสาววรรณษา  เหาะสูงเนิน
3. นางสาวศศิธร  เขียวสี
 
1. นางสาวพรสุดา  สุดนุช
 
55 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 1. เด็กหญิงปัดนภา  พราหมณ์ศิริ
2. เด็กชายศักดิธัช  เสียงล้ำ
3. เด็กชายเฉลิมพล  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  อยู่สุข
 
56 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงศรีธารา  ป่าถ่อน
2. เด็กหญิงสุภาพร  อินดี
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  กังวาล
 
1. นางสมพร  อาจนนท์ลา
 
57 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไถ่หว่าน
2. นางสาวอริศรา  หงสนันท์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปุญญประโชติ
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ตั้งตระกูล
 
58 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70.66 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 1. เด็กหญิงภัททิยา  ก้อนเครือ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   โฉมห่วง
3. เด็กหญิงแก้วจุฑา  ยอดบุตรี
 
1. นางสาวสุมาลี  ทรงเจริญ
 
59 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 63.667 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปรุงผล
2. เด็กหญิงอนงวรรณ  ปานประยูร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คนตรง
 
1. นายชัยวัฒน์  ใจต่อม
 
60 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 68.667 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นายบัณรัตน์  อิ่มเอิบ
2. นางสาวมัณฑนา  ขอบทอง
3. นายศิทธิพร  แบบประดับ
 
1. นางสุธิดา  เนียดพลกรัง
 
61 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64.3 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 1. เด็กชายภานุมาศ  ดาวนุไร
2. เด็กชายมรรษกร  สิงห์อารมย์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  นุพิศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  ไตรทอง
 
62 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 59 ชมเชย 18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงทองทิพย์  ทั่งพรม
2. เด็กหญิงนิชาภา  ขวัญบาง
3. เด็กหญิงภิญญดา  แมนเมือง
 
1. นางมานิตยา  แก้วรัตน์
 
63 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 58 ชมเชย 11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวกิตติมาภรณ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวพิชญาภา  บุญเหลือ
3. นายมณฑน  ทรงมณี
 
1. นายจีรภัทร  ปัญญายงค์
 
64 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. เด็กหญิงจรัสกร   พันธุกรรม
2. เด็กชายธนรักษ์   คำสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์   ปรีเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราพร   หาญณรงค์
 
65 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 64.667 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แบบจัตุรัส
2. นายนภัส   พันธุ์อุดม
3. เด็กหญิงปานตะวัน   มณีรัตน์
 
1. นายสุเทพ  ท่วมพุทรา
 
66 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจิราวรรณ  ชาวกันหา
2. นายณัฏฐ์  พลเหิม
3. นางสาวปัทมา  ขาวสุข
 
1. นางสาวอัญชลีพร  รอดทอง
2. นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
 
67 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 1. เด็กหญิงกนกพร   เหลือหลาย
2. เด็กหญิงฐิติมา   เกิดทรัพย์
3. เด็กหญิงณิชานันท์   นพพิบูรณ์
 
1. นางสาวจันทนา  บุญยะรัตน์
2. นายธนากร  สิงห์เหม
 
68 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงพรกนก  พุดดวง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  คู่ควร
3. เด็กหญิงอุมากร  บุญเมือง
 
1. นายวีระยุทธ  รอดสุข
 
69 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑานันท์  ฝังใจ
2. นางสาวณัฐชา  ดวงอินทร์
3. นายพิสิษฐ์  ระเริง
 
1. นางสาวทัศหทัย  ใจชนะ
2. นายสุวันต์  ใจชนะ
 
70 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 1. เด็กชายธนดล  หลำหล้า
2. เด็กชายธนวัฒน์  หลำหล้า
3. เด็กชายอัครพล  ประเสริฐ
 
1. นางบุษรา  ประพันธ์ศิริ
 
71 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจิรราวรรณ  พูลล้น
2. เด็กหญิงนันทิชา  ยกจำนวน
3. เด็กหญิงรัตติมาพร  วังคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  ติ๊บสร้อย
 
72 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายกิจจานนท์  บานแย้ม
2. นางสาวพรพรรณ  กลมดี
3. นายศุภกิจ  อาเทศ
 
1. นายจอมพล  คงเนียม