สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 84 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 1. เด็กชายธีร์เดช  อ้นน่วม
 
1. นางสาวศุภมาส  อินต๊ะอุ่นวงศ์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 1. เด็กหญิงแพรวา  อยู่พ่วง
 
1. นางสาวชลดา  รัดบ้านด่าน
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง
2. เด็กชายศิลป์ศรุต  คุ้มสา
 
1. นางวิไลพร  พุฒฤทธิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 49.67 เข้าร่วม 59 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีจันทร์
 
1. นายสุนทร  จันทร์สงเคราะห์
 
5 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภานี  เรืองดี
 
1. นายสุนทร  จันท์สงเคราะห์