สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงจุฬาลักณ์   บุญธานี
 
1. นางสาวกนกพร  จินาเกตุ
2. นางสิริจี  มวลศรี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 65 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่อนวิมล
2. เด็กชายสุทธิภัทร์  หมื่นเข็ม
 
1. นายจักรพันธ์  วันสอน
2. นายปราโมทย์  เอี่ยมสำอางค์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงนภาลัย  เชียงจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ   เจ็กหนู
 
1. นายจักรพันธ์  วันสอน
2. นายอภินันธ์  อินเรือน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินนาค
2. เด็กหญิงวรนุช  ฝักบัว
 
1. นายจักรพันธ์  วันสอน
2. นายอดินันท์  สวนศรี
 
5 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัพไทย
2. เด็กหญิงจิราณี  จันทร์นิ่ม
3. เด็กชายทักษิณ  อุดพันธ์
4. เด็กชายธนกานต์  นาคสุข
5. เด็กชายนรินทร์  ฟักเสือ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แร่เพชร์
7. เด็กหญิงสองเมือง  ผิวศรี
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวกนกพร  จินาเกตุ
2. นายจักรพันธ์  วันสอน
3. นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง
4. นายอภินันธ์  อินเรือน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. นายปราโมทย์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์   แร่เพชร์
3. นายอภินันธ์  อินเรือน
4. นายเกียรติพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวกนกพร  จินาเกตุ
2. นายพิภพ  เนียมพา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 46.33 เข้าร่วม 66 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กชายอัมฤทธิ์  ทองโส
 
1. นางสาวนภัสณันทร์  กาญจนา
2. นายอดินันท์  สวนศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงคณิศร  ด้วงแตง
 
1. นางกรรชิตา  จิราภิวัฒน์วงศ์
2. นางสาวปิยะวรรณ  สุวรรณวงศ์
 
9 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.666 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  วันอยู่
2. เด็กหญิงจิราภา  ปิ่นแจ้ง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองอิน
2. นางสาวสกุณี  คตสุข
 
10 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.33 ชมเชย 33 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทัพไทย
2. เด็กหญิงมณฑิรา  นาควิจิตร
3. เด็กชายวายุ  เรืองโต
 
1. นางสาวปาริญา  ท่าน้ำ
2. นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง