สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เลือกสัน
 
1. นายวัชรินทร์  พิมศรี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 63 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  อิ่มหนำ
 
1. นางสาวทับทิม  แย้มวงค์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิภา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวนิพัทธา  เพชรเหลี่ยม
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กชายวัชรพล  ทองเสน
 
1. นางสาวกรกมล  พลายประเสริฐ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอนุสรา  จันบุญ
2. เด็กชายเสถียร  เสถียรดี
 
1. นางสาวนริศรา  พุ่มเกตุ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เอี่ยมมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใบศรี
3. เด็กชายวรายุส  แก้วนาค
 
1. นางกานดา  เขียวกุล
2. นายธีรพงศ์  ประดิษฐ์รัตนะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 48.33 เข้าร่วม 61 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิษา  สกลฤทธิ์
 
1. นางสาวไอสยา  ตั้งสถาพรนิตย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 38.67 เข้าร่วม 57 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองอิน
 
1. นางสำราญ  ยันต์วิเศษ
 
9 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชา  น้ำสังข์
2. เด็กหญิงแพรวนภา  โชติพันธ์
 
1. นางสาวนิภาพร  เรี่ยมเจริญ
 
10 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศึกษา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทาจ๋อย
 
1. นางสาวภานุมาศ  เชื้อนาค
 
11 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมมา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  อัมพะวัน
3. เด็กชายศราวุธ  หวลหอม
 
1. นางอนัญญา  ครุฑจันทร์
 
12 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 54 ชมเชย 25 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิตติมา  ใบศรี
2. เด็กหญิงนัฐชาพร  โชติพันธ์
3. เด็กชายปวีร์  วิเชียรโชติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  โตแหยม