สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงอนัญญา  ดอนจินดา
 
1. นางสาวทัศนัย  ตื้อแปง
2. นางสาวสุกัญญารัศมิ์  โมรารักษ์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 83 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  กำมา
 
1. นางสาวตรีทิพย์  เชียงวงค์
2. นางเพชรัตน์  ทรัพย์วิเชียร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุนทะวงค์
2. เด็กหญิงณิชา  พิศมัย
 
1. นางสาวกิติยาพร  โมลารักษ์
2. นางสาววาสนา  บุตรอากาศ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บำเพ็ญ
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ตันโกย
3. เด็กหญิงพาขวัญ  แดงเม้า
 
1. นางสาวน้ำเพชร  เจริญศรี
2. นางสรินยา  อินต๊ะภา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 53 ชมเชย 54 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองนวล
 
1. นางสาววิศรุตา  ตันตระวาณิชย์
2. นางสาวสาวิตรี  ทองสิงห์
 
6 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แดงเม้า
2. เด็กชายนิติภูมิ  ก้องเสียง
 
1. นางณัฐธยาน์  รัตนเสถียรถาวร
2. นายสิทธิชัย  ดวงศรี
 
7 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ชมชื่น
2. เด็กชายศิวัช  สมนาค
 
1. นางจันทิวา  เฉียบแหลม
2. นางสาวดวงกมล  บุญสม
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1. เด็กชายชญานันท์  กระจ่างทิพย์
2. เด็กหญิงชลลดา  มณฑาลพ
3. เด็กชายดนุเดช  เวฬุมาศ
 
1. นางสาวจันจีรา  ชื่นทองมอญ
2. นายจำรูญ  ศรีโทนน้ำคำ