สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวป้อม
 
1. นางเพ็ญทิวา  จิตสว่าง
2. นางเพ็ญทิวา  จิตสว่าง
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กหญิงอลิศรา  หุ่นสิงห์
 
1. นางอุษา  สีขาว
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 30 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. เด็กหญิงปราณณิชา  สุวรรณนาค
 
1. นางสาวปาริฉัตย์  วงค์ทิพย์
2. นางรัศมี  กันภัย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 65 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. เด็กชายพูลศักดิ์   จิ๋วนารายณ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สิงห์นารายณ์
 
1. นางรัศมี  กันภัย
2. นางเจริญ  เย็นใส
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาแป้น
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  กล่อมปาน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญวงษ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กชายชาญณรงค์  จิ๋วนารายณ์
2. เด็กชายวรสิทธิ์  ยิ้มมาก
3. เด็กชายเดชา  ครุฑเกตุ
 
1. นายกิตติกรณ์  โพธิ์ดี
2. นายสุจริต  แสงอรุณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กหญิงปิยาอร  โมเรือง
2. เด็กชายพรชัย  เจนจบ
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ไพบูลย์
 
1. นายกิตติกรณ์  โพธิ์ดี
2. นายสุจริต  แสงอรุณ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 58.33 ชมเชย 40 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กชายณัฐกร  สิงห์กรณ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เกิดป้อม
2. นายเจริญ  แก้วศรี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. เด็กชายพัชรพล   คงกล่อม
 
1. นายรัชพล  นารถบุญ
2. นางสาวสุธาทิพย์  แจ่มทุ่ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 69.667 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 1. เด็กชายยศพัฒน์  บู่สี
 
1. นางสาวอภิญญา  สังข์ทุ่ง
 
11 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย -1 - โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บำรุงดี
2. เด็กชายอิทธิพันธ์  อิทรสอาด
 
1. นางกิ่งแก้ว  โคกคำ
2. นางนงนุช  บุญมีจ้อย
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ไทยเจริญ
2. เด็กชายธาวิน    อยู่แย้ม
3. เด็กชายภพชยพัทธ์   วงค์ทิพย์
 
1. นายมุนินทร์   โอนอ่อน
2. นายเกียรติศักดิ์  รุจิรวรรณคีรี
 
13 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดุสิดาราม 1. นายรัชพล  นารถบุญ