สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กหญิงปวริสา  เวียงคำ
 
1. นางจันเป็ง  ปานตะละสี
2. นางสุพิชชา  ปัญญาสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กหญิงนภัทรศร  ฤทธิ์ศล
 
1. นางพรพรรณ  พละทรัพย์
2. นางวรรณภา  ยานะเครือ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 65 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิ์ศล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ยังวารี
 
1. นางวรรณภา  ยานะเครือ
2. นางสาวสุรีย์  วงค์แก้ว
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์มหาจักร์
2. เด็กหญิงลำธาร  คุณวรรณะ
 
1. นายจีรัส  บุญหล้า
2. นางพรพรรณ  พละทรัพย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กชายธนากร  กันทะเนตร
2. เด็กชายพิสิฐ  เกตุบำรุง
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เขียวสังข์
 
1. นายจีรัส  บุญหล้า
2. นางสาวฐิติมา  สุริยะมณี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59 ชมเชย 39 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรกนก  ขันเป็ง
 
1. นางสาวฐิติมา  สุริยะมณี
2. นางสาวประวีณา  เกษรบัว
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 1. เด็กหญิงปริญญารัตน์  หลวงรอด
 
1. นางจันเป็ง  ปานตะละสี
2. นางสุพิชชา  ปัญญาสุวรรณ