สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงสิริญภาภรณ์  ชื่นแสง
 
1. นางสาวกวิญรวี   เรืองนวล
2. นางสาวนิดา  ชุมแสง
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักอ่อน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร  มีพาน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณิสรา  ดงรังสี
 
1. นายสณรรชธ์พงศ์  ฤทธิ์น้ำ
2. นายสุขเมือง  มะโต
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพิชชา  พานสัมฤทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร  มีพาน
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เมียกขุนทด
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  มิ่งประเสริฐ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร  มีพาน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายชยพล  อ้นพัด
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุ่มพันธ์
3. เด็กชายวรวิช  อุทัย
 
1. นางกันทิมา  งามชัยชูสิทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63.67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายศิริมงคล  นุ้ยเย็น
 
1. นายทศพล  แซ่เตีย
2. นายธนเมศฐ์  จันทร์สงคราม
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 59 ชมเชย 43 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงธิดากานต์   คล้ายยา
 
1. นางสาวกวิญรวี   เรืองนวล
2. นางสาวนิดา  ชุมแสง
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงธัญชนก  จุลพันธ์
2. เด็กชายศิริพัทธ์  เอี่ยมอินทร์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  จุลพันธ์
2. นางสาววรรณพร  มั่นคง
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายฐานพีฒน์  แก้วธรรม
2. เด็กชายพงศกร  เพ็งพี
3. เด็กชายพีรพัฒน์   นุ่มตี๋
 
1. นางสาวนันทรัตน์  จุลพันธ์
2. นางสาววรรณพร  มั่นคง
 
11 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอภัสนันท์  มิ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงอภิชญา  คงเสาร์
3. เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร  มีพาน