สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงมนธิชา  พระเทพ
 
1. นางสาวภัทรีรัชฏ์  สุวรรณพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเพชรสุรางค์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวิมลศรี  โพธิ์อิน
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวกนิษฐา  กันเพ็ง
 
1. นางสุชาดา  สุริโย
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนิศกมณส์  สืบจันทร์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนาวพันธ์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แอบยิ้ม
 
1. นางสาวสายใจ  คงกำจัด
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายศุภวิชญ์  ทองดอนเปลี่ยน
 
1. นายปัญญา  พุ่มมาก
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณิชากร  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงเกศิณี  อุไรรัมย์
 
1. นางวันทนา  เพ็ชรผึ้ง
2. นางสาวอนัญตยา  จันทร์สิงห์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชบุตร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงสูงเนิน
 
1. นางสาวอิสริยา  พรมมิ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  ลิ้มพิพัฒน์ชัย
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายวรัตถ์  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นายวุฒิชัย  ทองเดช
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
 
12 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  หงษ์เจ็ด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อย่างรัตนโชติ
4. เด็กชายพงศ์พัน  ครุฑจู
5. เด็กหญิงภัทธีมา  จันตรี
6. เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ
7. เด็กชายวีรภาพ  นุ่มมีศรี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงอรุณ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนบุตร
10. เด็กชายอำพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา  รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ  ผ่องใส
4. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวชลดา  อ่ำวงษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทองหล่อง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินอำพร
4. เด็กหญิงวนัชพร  ภู่อรุณ
5. เด็กหญิงสุภาภัทร  ศรีสุวรรณ์
6. นางสาวเกวลิน  พยุงญาติ
7. นางสาวเต็มสิริ  ตันกอง
8. เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองพิทักษ์
9. นางสาวแพรวพรรณ  แสงอรุณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นายธนากร  ศิริสุข
4. นายธีรนันท์  ปางพรม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  โพธิ์แจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนน้อย
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  อยู่แย้ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรมสอน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  เต่าเล็ก
 
1. นายอัครพล  ทองเย้า
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรวีร์  ยิ้มยวน
 
1. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวธนภรณ์  ทวียนต์เนรมิตร
 
1. นายวัชรพล  เพชรตุ่น
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  มั่นนิ่ม
 
1. นางสาวสุธีรา  ขอสุข
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 53 ชมเชย 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมเนตร
 
1. นางกมลชนก  แก้วแดง
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายยุทธนา  เข็มทองคำ
 
1. นายณนทกร  พรยิ้มทิม
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 84.87 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกิตติธรา  คำวงษ์
 
1. นางสาวณฐวรรณ  ยี่สุ่น
 
22 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68.667 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เลี้ยงชีพ
 
1. นางผกามาศ  ศรีพงษ์สุทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 54 ชมเชย 18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายสิทธิโชค  เรืองสิริ
 
1. นายสิทธา  แห้วเหมือน
 
24 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ
 
 
25 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  สอนโต
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ม่วงเปีย
3. เด็กหญิงปทุมมา  ติ้วท้วม
 
1. นางสาวธนพร  อินศรี
2. นางสาวพัชราวรรย์  บุญเสือ
 
26 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงการะเกด  มันเหมาะ
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ทับขำ
3. เด็กหญิงนัฐจิราพร  แก่นเพ็ชร
 
1. นางสุรางค์  จันทร์ผกา
2. นายอานนท์  สันติอารีย์
 
27 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายธนภัทร์  แก้ววิเชียร
2. นางสาวสุชาดา  จินบุตร
3. นางสาวอริสรา  กันอ่วม
 
1. นางปรัศนี  แก้วสุกเรือง
2. นายปัญญา  พุ่มมาก
 
28 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงปานตะวัน  อุ่นเหมือน
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  กลีบบัว
 
1. นางสมประสงค์  วุฒิสอน
2. นางสาวสุวิมล  กลิ่นเกตุ
 
29 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.667 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรักษิณา  นุ่มพรม
2. เด็กชายรัฏฐินนท์  ไกรสา
3. เด็กหญิงอรินลดา  สุอัศวรัตน์
 
1. นายจิระพงศ์  วันจันทร์
2. นางมาลินี  สิงห์ลอ
 
30 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายนราธิป  ถมยา
2. นางสาวอรกัญญา  เพียขันที
3. นายอัษฎาวุธ  จันทร์เจาะ
 
1. นายขจรศักดิ์  เนียมน่วม
2. นายรุ่งโรจน์  กิจงาม
 
31 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องภพ  อ่ำเอี่ยม
2. เด็กหญิงรวิสรา  ทาทูน
3. เด็กชายศุภมงคล  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ผินอินทร์
 
32 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพงค์  ระลึก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ต้อนแก้ว
3. เด็กหญิงอชิรญา  ใยระย้า
 
1. นางสาวกัญริกา  โตนดทอง
2. นางนพรัตน์  ตั้งสวัสดิ์
 
33 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.667 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายกิตติกวิน  สุวรรณปาน
2. นางสาวมนธิดา  อยู่มา
3. นางสาวรุ่งอรุณ  จริอิน
 
1. นางสาวปภาอร  โคตระภู
2. นางสาวปรมาภรณ์  จินดากุล
 
34 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70.33 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวชิราภัสสร  วชิรหัตถพงศ์
2. เด็กหญิงศุภากร  นวมเอม
3. เด็กหญิงสุพนิดา  ภักดีโต
 
1. นางสาวชุติมา  เหมชาติลือชัย
2. นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ
 
35 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  แผ่นใหญ่
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุดยอด
 
1. นางกาญจนา   นงค์โภชน์
2. นางสาวนิภาพร  พรมมินทร์
 
36 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 67.333 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวธิดา  เกษนอก
2. นางสาวพิชญาภัค  โสภณางกูล
3. นายศุภวิชญ์  เถื่อนแท้
 
1. นางสาววาสนา  โนรี
 
37 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 63.3 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐบดินทร์  แก้วทุ่ง
2. เด็กหญิงปุณณิศา  ตั้งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศิพิมล  พระพินิจกุลธร
 
1. นางสาวศุภรัตน์  สีโอ
2. นางสาวสุพัตรา  คล้ายยา
 
38 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68.667 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินเมฆ
2. เด็กหญิงธันยพร  แม้นอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  จิตรวิเศษ
 
1. นางกวิตา  ขันทะชา
2. นางสาวณัฎฐิการ์  คำใจดี
 
39 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70.333 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวธนัญพร  เกตุดิษฐ์
2. นายธนิตานนท์  วงค์โคคุ้ม
3. นางสาวสุภาพร  คงเสาร์
 
1. นายพิสิษฐ์  สอนน้อย
2. นางลดาวัลย์  หมั่นบรรจง
 
40 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  ไม้กร่าง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วมี
3. เด็กหญิงนุสรา  เนียมหอม
 
1. นางจีราภรณ์  วันจันทร์
2. นางสาวอุษณีย์  เณรศาสตร์
 
41 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวลักษณ์ศิกานต์  หลำภักดี
2. นายวิโรจน์  วรรณา
3. นางสาวอลงกรณ์  ถาวร
 
1. นายพันธกานต์  บุญชู
2. นายเอกชัย  กาญจนเศรณีโภคิน
 
42 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  แสงสุข
2. เด็กหญิงนิตินันท์  โสภณางกูล
3. เด็กหญิงอภิชญา  พลงาม
 
1. นายนรากร  ศิโรรังษี
2. นางสาวอารยา  แจ้งชัด
 
43 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.333 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นายชลสิทธิ์  อัมพร
2. นายศิริพงศ์  อ้นน้อย
3. นางสาวสุมิตรา  อ้นสาย
 
1. นายวีรพันธ์  กิจสนาโยธิน
 
44 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายธนโชติ  สมบัติทองใบ
2. เด็กหญิงปุณณ์  นารีจันทร์
3. เด็กหญิงพรนภา  จรรยารัตน์
 
1. นางสาวภัคธีมา  หาพา
2. นายวุฒิชัย  สุริยมณี
 
45 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. นางสาวณัฐพร  ทองสว่าง
2. นางสาวสุรีรัชฏ์  สิงหนาท
3. นางสาวไพลิน  เล็กทับ
 
1. นายปัญญา  พุ่มมาก
2. นายรุ่งโรจน์  กิจงาม