สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม่ถอย
 
1. นางสาวอาภัสรา  เรืองโรจน์
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เต็งสุวรรณ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลิ่นดี
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมพันธ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลิ่นดี
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทรรักษา
2. เด็กหญิงนันฐิชา  กมลเสม
 
1. นางสาวกัญญา  คงคา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เพ่งกิจ
2. เด็กหญิงพิชามนธ์  พลเหิม
 
1. นางสาวกัญญา  คงคา
2. นางสาวอาภัสรา  เรืองโรจน์
 
6 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงธิติมา  อินทร์จร
2. เด็กชายรวีภัทร  ทำสวน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ล้ำเลิศ
 
7 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ท่างาม
2. เด็กชายวรินทร  โสภาค
 
1. นางสาวลินลา  อยู่เชื้อ
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก -1 - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กชายธนกร  แจ่มขำ
2. เด็กหญิงภัทราพร   ผลเพิ่ม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไก่แก้ว
2. นางสุรีวรรณ  จันทร์นิธิ
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1. เด็กหญิงกรกมล  พลเหิม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์จันทร์
3. เด็กชายปวเรศ  กระจง
 
1. นางสาวนพวรรณ  ผลเพิ่ม
2. นางสาวสุนันต์  นาคถมยา