สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 55 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1. เด็กหญิงณภาภัช  เถาวัลย์
 
1. นางจันจิรา  บัวประทุม
2. นางสาวจิตราภา  แดนดิน
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1. เด็กชายพัชระ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลีทุ่ง
 
1. นางจันจิรา  บัวประทุม
2. นางสาวปรางทิพย์  ขุนบุญ
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอ็นดู
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถุงเงิน
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ดงดอน
4. เด็กชายธีรภัทร  วรรณบุตร
5. เด็กชายบรูพา  ธัญญา
6. เด็กหญิงปิยากร  พูลลาภ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หมี
8. เด็กชายรัชพงษ์  จำได้
9. เด็กหญิงวิชญาดา  ถี่ถ้วน
10. เด็กชายศุภวิชญ์  คำจินดา
 
1. นางพรพรรณ  ใจกล้า
2. นางมะลิ  สวรรค์ยอดประพันธ์
3. นางสาวรุ้งนภา  ยาน้อย
4. นางสาวอมรวรรณ  สุวรรณโฉม