สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 74 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวรัญญา  นาคโดด
 
1. นางสุดารัตน์  หล่อทอง
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กหญิงดาราวดี  ลำภู
 
1. นางณภทร  แสงอบ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กชายพลวัต  มณีนก
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตุ้มศรี
 
1. นางดวงดาว  น้อยวงศ์
2. นางสาวศลิษา  บุญมา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ไผ่ล้อม
2. เด็กหญิงภิรัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นายบรรพต  พรมสุวรรณ
2. นายเฉลิมพร  อินเรือง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กชายจิรโชติ  พลนิ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ศรี
3. เด็กชายวรพงศ์  เขียวแก้ว
 
1. นายจตุพงศ์  เขียวแก้ว
2. นางสาวดรุณี  กลางบัว
 
6 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดีเรือง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองยิ้ม
 
1. นางจันทนา  เกตุวงค์
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่เพ็ง
 
7 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 32.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 1. เด็กชายธัญญะ  แสงสุข
2. เด็กหญิงนิภาธร  พระยม
3. เด็กหญิงเกสรา  ชามั่ง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เยาว์สกุล
2. นางเพียงใจ  เกิดเกตุ