สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  ศรีสงกา
 
1. นางจริยา  จินนิน
2. นางนุชนารถ  กันทะคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 50 ชมเชย 78 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงสุวิมล  กังวาล
 
1. นางจริยา  จินนิน
2. นางนุชนารถ  กันทะคำ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกชนิภา  จันทร์แพ
2. เด็กหญิงอรรพี  แซ่เท้น
 
1. นางนิทราพร  ศิริกมลนันท์
2. นายภัฑรกิจ  ไชยถา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  สุขเกษม
 
1. นางนิทราพร  ศิริกมลนันท์
2. นายภัฑรกิจ  ไชยถา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.67 ชมเชย 46 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขุมเพ็ชร์
 
1. นางปราณี  บุญแม้น
2. นางสาวลักษณพร  อยู่นคร
 
6 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อยู่รวม
2. เด็กชายอดิศร  บัวเข็ม
 
1. นางสาวขวัญลัดดา  วางสิงห์
2. นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร์
 
7 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายอดิศร  บัวเข็ม
2. เด็กหญิงแทนใจ  ต่างกัน
 
1. นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร์
2. นางสมนึก  จงย่อกลาง
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรรลุ
2. เด็กชายจุฑาเทพ  มีแดนไผ่
3. เด็กชายนันทกร  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวชไมพร  ขุมเพ็ชร์
2. นางสมนึก  จงย่อกลาง