สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำทน
 
1. นายอนุรักษ์  นวลศรี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสิริญาดา  ทองเครือมา
 
1. นางวลัยลักษณ์  พุ่มอ่ำ
2. นางอภิรมณ  จันทร์เมือง
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 50 ชมเชย 78 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฐปนัท  แจ่มจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  พุ่มอ่ำ
2. นางอภิรมณ  จันทร์เมือง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 58 ชมเชย 39 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเนย
 
1. นายอนุรักษ์  นวลศรี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนะปัญญา
2. เด็กหญิงมันทนา  พงศ์จันทร์
 
1. นายบรรเจิด  เจริญฉาย
2. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายบารมี  สารถี
2. เด็กชายปรัญญา  บุญหนู
 
1. นายบรรเจิด  เจริญฉาย
2. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาศร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุรักษ์ทวีพร
 
1. นายณัฐภัทร  คชลักษ์
2. นายบรรเจิด  เจริญฉาย
 
8 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายจิรภัทร  โอษฐงาม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆเสือ
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชูพงษ์
5. เด็กชายพระนาย  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  เย็นอารมย์
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  เขียวขาว
8. เด็กชายวุฒิชัย  พังสุบรรณ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญคง
10. เด็กหญิงอนัญพร  รอดเกตุ
 
1. นางยุพา   เทศทอง
2. นางอนันทพร   เขียวจันทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59.33 ชมเชย 37 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรพล  นัยวุฒ
 
1. นางศรีวิบูลย์  ฤทธิ์นุภาพ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 52.333 ชมเชย 33 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรสำแดง
 
1. Mr.Willbor  Villahermosa
2. นางประภัสสร   จักรแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวิชญ์   ปั่นฟัก
2. เด็กชายคุณพระ   สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   บุญชุ่ม
4. เด็กชายติณณภพ   ทองเครือมา
5. เด็กหญิงนงนภัส   สุวรรณโชติ
6. เด็กหญิงนุชวรา  ทองจุ้ย
7. เด็กหญิงปัฐทิชา  ศรีใจ
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ   อินทรภักดี
9. เด็กหญิงวรรณิกา  มากมี
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ม่วงอินทร์
 
1. นางสาวประภาศร  วังโพธิ์
2. นายสิทธิศักดิ์   อ่อนปาน
3. นางเฉิดฉันท์   พุ่มเกตุ
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 67 ทองแดง 87 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์โกย
2. เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์โกย
 
1. นางยุพา  เทศทอง
2. นางสุรีพร  เขียวอรุณ
 
13 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชินนาธิป  จับคล้าย
2. เด็กชายภัทรธร  สุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กันเหม็น
 
1. นางยุพา  เทศทอง
2. นางสุรีพร  เขียวอรุณ