สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงอนัญญา  วรพัฒนเมธ
 
1. นางสาวสมศรี  ลิ้มสกุล
2. นางสาวสุมามาลย์  นาคหอม
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันปล้อง
 
1. นางกิตติกา  บุญญาทวี
2. นางจินตนา  ดิษเสถียร
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงสุธินันท์  แซ่เฮง
 
1. นางลำพูล  ครุฑเมือง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่เกาะ
 
1. นางสาวบานชื่น  ศรีสุข
2. นางสาวสาวิตตรี  เชี่ยงชาญ
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แย้มทรัพย์
 
1. นางบุญสม  ท้าวทอง
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองดี
2. เด็กชายทศชัย  แสนสุข
 
1. นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร
2. นายอาทิตย์  ดิษเสถียร
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายพัสกร  ดิษเสถียร
2. เด็กหญิงพิรญา  กำพัน
 
1. นายปิยะ  นาคะวิจิตร
2. นายอาทิตย์  ดิษเสถียร
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกณกพร  เธียรจินดากุล
2. เด็กหญิงสุนันทา  มลทน
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 58 ชมเชย 47 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายชัชชัย  สุขก้อน
2. เด็กชายณัฐวัชต์  กลิ่นทอง
3. เด็กชายปริพล  ยวงนุ่น
 
1. นางธมลวัลย์  สุขก้อน
2. นางเบ็ญจมาศ  สังข์จันทร์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายฤทธิชัย  นาลอยพงษ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วังสา
3. เด็กชายสุรวิทย์  ฟักแฟง
 
1. นายปริญญา  เสนีย์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงลอย
 
1. นางกมลวรรณ  จารุชาต
2. นางปิยะพร  มาเพ้า
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีประไพ
 
1. นายกิตติ  นิลพันธ์
2. นางสาวณัฐวรา  ศรีเพชร
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 59 ชมเชย 26 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงสิริญากร  ภุณโฮง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  อินทรัพย์
2. นางสาวพนิตชนก  กิจประเสริฐ
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สีชุ่ม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  อินทรัพย์
2. นางสาวพนิตชนก  กิจประเสริฐ
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70.67 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงพชรพร  จิตตะกาญจน์
 
1. นายชาญชัย  ชำนาญเอื้อ
2. นางชิดชนก  วงศ์ปการันย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.333 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ท้าวทอง
 
1. นางกรองกาญจน์  เวียงแก้ว
2. นางสาวราตรี  ปันนินา
 
17 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 81.333 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธันยวิชญ์  ตาดำ
2. เด็กชายนันทพัทธ์  เกตุแป้น
 
1. นางปิยะธิดา  ศักดิ์ดาดวง
2. นางภัทรพร  อุตส่าห์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายชยพล  เพ็ชรสวัสดิ์
2. เด็กชายบุญพัฒน์  มีสวัสดิ์
3. เด็กชายปุริม  ชาวัฒน์
 
1. นายพงศธร  สวัสดิ์วงษ์
 
19 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 74.667 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. นางศศิธร  พุทธา
 
 
20 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. นางพรชนก  ชำนาญเอื้อ
 
 
21 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1. นางนิภาพร  จิตรสุวรรณ
 
 
22 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. นางสุภาวัญ  เข็มมงคล
 
 
23 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางพรรณปภรณ์  เกษวิริยะกิจ
 
 
24 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. นางสาวมนฤดี  สารใจ
 
 
25 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. นายสัมพันธ์   ดวงมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์  ดวงมา
 
26 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. นายขวัญชัย   สังข์ทอง
 
 
27 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 45.67 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
 
28 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธนกฤต  ยาวงษ์
2. เด็กชายปิยวิศว์  นาคะวิจิตร
3. เด็กชายอัครวิชญ์  วงษ์พรวน
 
1. นางศศิภา  มีจันทร์
2. นางสาวสมศรี  ลิ้มสกุล
 
29 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 77.667 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกุลศิริ  เทพประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  ภู่โต
3. เด็กหญิงพรรณิภา  สมหวัง
 
1. นางจินตนา  ดิษเสถียร
2. นางรุ่งทิพย์  ดิษเสถียร
 
30 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์
2. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ดง
3. เด็กหญิงอนัญญา  มาหลวง
 
1. นางขนิษฐา  สิงห์โต
2. นางดวงนภา  บำรุงเกตุ
 
31 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.667 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อินจันต๊ะ
2. เด็กหญิงชญานิน  พวงชัยยะ
3. เด็กชายธีรภัทร  ลิขิตศิริ
 
1. นางจันทมณี  แพรน้อย
2. นายมานพ  จันทะคุณ
 
32 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงดลรัตน์ดา  พฤกษ์เพ็ชรไพศาล
2. เด็กหญิงปาฏลี  หมุนลี
3. เด็กหญิงมนัญญา  บุตรสุโพธิ์
 
1. นางกมลวรรณ  จารุชาต
2. นางโสรัสดา  ปัญญายงค์
 
33 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  จันทรา
2. เด็กหญิงปภัสสร  วรรธนะพินทุ
3. เด็กหญิงรติรมย์  ยาดี
 
1. นายปรศาสตร์  บุญมาสืบ
2. นางเพ็ญนิดา  บุญมาสืบ
 
34 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 82.66 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตันจ่าง
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วนอก
3. เด็กหญิงอภิชญา  เบญญาบวรกิตต์
 
1. นางจรินทร์  แก้วหนู
 
35 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ไม้อุ้ม
2. เด็กหญิงนฤมล  ไชยชนะ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แท่นแสง
 
1. นางสาวพิทยา  รอดชำนาญ
2. นางวลัยพร  เอี่ยมวัฒนากุล
 
36 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายธนธรณ์  กลั่นยวง
2. เด็กชายปิยะ  หนูเปลี่ยน
3. เด็กชายวริทธิ์ธร  พันธ์แตงไทย
 
1. นางสาวปริญญา  เกษประสิทธิ์
 
37 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 62.667 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกชกร  ไพรผดุง
2. เด็กหญิงกาญจณาวัชร์  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล้าหาญ
 
1. นางกรองกาญจน์  เวียงแก้ว
2. นางสาวราตรี  ปันนินา
 
38 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญน์ธีรา  แก้วมา
2. เด็กหญิงพิมกมลชนก  โมลารักษ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  คำรอด
 
1. นางวารี  เกษศรี
 
39 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุญบรรจง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วันปา
3. เด็กหญิงสุวิภา  ยาธรรม
 
1. นางกชกมล  อัมวงศ์
2. นางรัตดาวัลย์  ท้าววงษ์
 
40 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายคุณากร  พลอยแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนเพ็ชร
3. เด็กชายภูมิรพี  มาติดต่อ
 
1. นายประสิทธิ์  เหล็กสิงห์
2. นายสมภพ  มหายศนันท์
 
41 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มากมี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีอินทร์ภิรมย์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวกรอบดาว  อิ่มชาลี
 
42 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ถนอมงาม
2. เด็กหญิงยศชรินทร์  คำแผง
3. เด็กหญิงสุรัชนี  ทองน้อย
 
1. นางพัฒฑิดา  นันตา
 
43 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธนากรณ์  สุภาพรม
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  อินทร์น้อม
3. เด็กชายศุภลักษณ์  เพ็ชรสว่างเกิด
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
2. นายสุริยันต์  ใจหงิม