สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายสืบ  ศรุติสุต
 
1. นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายธนธรณ์  หน่อแก้ว
 
1. นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ลำอิน
 
1. นางปิยะทัศน์   ศุภเจริญลาภ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงดวงกมล  คำแสน
 
1. นางปิยะทัศน์   ศุภเจริญลาภ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลังก้า
2. เด็กหญิงอรพิน  เทิ้มด้วง
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ขันอินทร์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงบุญญาภัทร   ใส่แจ่ม
2. เด็กชายศิวกร  เขียวน้อย
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ขันอินทร์
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกพร  กุลพรม
2. เด็กหญิงกรวรา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดสอน
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำจันหล้า
5. เด็กหญิงณิชชา  จันทร์รัตน์
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนสงคราม
7. เด็กหญิงปาณิสรา  กลิ่นผะกา
8. เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดใหม่
9. เด็กหญิงมลธญา  พวงยะ
10. เด็กหญิงศศิธร  ตั้วสกุล
 
1. นางสาวกมลชนก  สมจิตต์
2. นางรัชนี  เกียรติสาร
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงกัญชุภา  สระบัว
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  ริษบิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุข
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เงินสุวรรณ์
6. เด็กหญิงปวีณา  เขาวิเศษ
7. เด็กหญิงพนิดา  สนเอี่ยม
8. เด็กหญิงภัทราพร  จุมพล
9. เด็กหญิงภาวนา  รัตนกรณ์
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำคุ้ม
11. เด็กหญิงสุภัชญา  เปรมวิชัย
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทาขุน
 
1. นายคุณานนท์  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  เกียรติสาร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงธริศรา  หลงนาม
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปาก่อ
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  รัตนะ
 
1. นางรัชนี  เกียรติสาร
2. นายวิชิตา  อิ่มชาลี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  พาสนิท
2. เด็กชายรัตตัญญู  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงวรินทร  อินใจมา
 
1. นางกัญญารัตน์  ศรีสมบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายนิคม  มะโนคำ
2. เด็กหญิงลออรัตน์  พาสนิท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ใสยิ่ง
 
1. นางกัญญารัตน์  ศรีสมบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 44 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายพลวัฒน์  อุดมศรี
 
1. นายประทีป  จันทรา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.67 ชมเชย 32 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ใหม่ห้อง
 
1. นายฐิติพันธ์  กุลศิริ
2. นายโชคชัย  คำไวย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 57 ชมเชย 16 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนวงษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  มณีกรด
 
15 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายพชรดล  ประชารักษ์
2. เด็กหญิงวิกานดา  แก้วจ้อน
 
1. นางสาวนิยะฉัตร  เอมะสุวรรณ
2. นางสมฤทธิ์  อยู่มั่นใจ
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 60 ทองแดง 75 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงวรกาญจ์  โต๊ะมณี
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  คำมิ่ง
3. เด็กหญิงสุดพรรษา  ทองก้อน
 
1. นางมะลิ  ตรีภูริทัติ
2. นางสาวรุ้งนภา  ก๋าสมุทร์
 
17 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 48.89 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงณพชิรา  เพ็ชร์หิน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สา
3. เด็กหญิงพรพัชนันท์  ชูสว่าง
 
1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์แจ
2. นายณฐชนนท์  ปิ่นนวม
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วมูลลา
3. เด็กหญิงวริศรา   สุ่มสี
 
1. นางสาวณัฐถานันท์  หันถา
2. นางสาวแสงมณี  ผมปัน
 
19 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.667 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพย์เพ็ชร์
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  คุณะจ๋า
3. เด็กหญิงสุนันฐินี  เปรมวิชัย
 
1. นางวันทนา  จันทร์หอม
2. นางสาวอภิรดา  บุณโยประการ
 
20 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 71.667 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงภาวิณี  รัตนกรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  ชนะกิจสาร
3. เด็กหญิงอัญธิชา  หล้าน้อย
 
1. นางสาวชนิสรา  อาสาหม้อ
2. นางยุพาพร  เลาสัตย์
 
21 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 58.667 ชมเชย 19 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงณิชารี  จันทร์เจ็ก
2. เด็กหญิงปภาวี  วิชัยโณ
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  เป้าประยูร
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นายอมรเทพ  สุรินวงค์
 
22 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีบุญเรือง
 
1. นางสาวสายพิณ  งูคำ