สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เวสกุล
 
1. นางชัญญานุช  จันหมี
2. นางสาวดลฤดี  ปาสา
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายธิติพล  บุญกุศล
 
1. นางชัญญานุช  จันหมี
2. นางสาวดลฤดี  ปาสา
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกรกันยา  ม่านแก้ว
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เอกนาม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตะสุข
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เอกนาม
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขวัญชื่นใจ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เอกนาม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรเมือง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะรังสี
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงฐานัชฌา  คำปา
2. เด็กหญิงอภิรดี  นิยมญาติ
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.666 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายดนัย  โพธิ์เนตร
2. เด็กชายธีนทัศน์  สีทำ
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายทักษิณ  ปีปวน
 
1. นายนิรุทธิ์  ยะราช
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงศิริจิตร  สงค์ศรีอินทร์
 
1. นางวิภา  จิตตรง
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แก้วเปี้ย
 
1. นายพีรพงศ์  ไวพยาบาล
2. นางสาวรุ่งทิวา  มาคำ
 
12 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คันซอทอง
2. เด็กหญิงอุนนดา  พิมพ์รุจิพันธุ์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อิ่มเต็ม
2. นางสาวรุปภา  ตันทิพย์
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่แย้ม
2. เด็กชายเอกวุฒิ  คำดา
 
1. นางธัญภัสพร  นาแหลม
2. นางนพักตร์ณสร  รอดจันทร์
 
14 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 76.333 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. นางทมิตา  วัฒนาจรัสแสง
 
 
15 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 66.67 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ระวังกลาง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชมภู
3. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  สอนอินทร์
 
1. นางนพักตร์ณสร  รอดจันทร์
2. นางสิรินรัชต์  คร้ามไพบูลย์
 
16 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกัลชิญา  ผาดำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลครพล
3. เด็กหญิงทองธาร  หมวกทอง
 
1. นางจิณญามณฑ์  วสุรัตน์ภัสพร
2. นางพฤษภา  ทั่งคำ
 
17 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69.667 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันคำ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  แบนจันทร์ถา
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทิพย์ถา
 
1. นางอัญชลี  มะโนวรรณ
2. นางสาวอุษณีกรณ์  ทิวา
 
18 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงพัชราพร  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงเกลวรินทร์  สงค์ศรีอินทร์
 
1. นายพีรพงศ์  ไวพยาบาล
2. นางสาวรุ่งทิวา  มาคำ