สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์ทับทอง
 
1. นางธันยพร  ณ บุญหลง
2. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสิริขวัญ  กล่ำนิ่ม
 
1. นางสาวฐิติมา  อ่วมเปี่ยม
2. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายยศกร   โพธิ์จุ้ย
 
1. นางสาวฐิติมา  อ่วมเปี่ยม
2. นางธันยพร  ณ บุญหลง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปัทมา  สุทธตั้ง
 
1. นางธันยพร  ณ บุญหลง
2. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.666 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทพงษ์
2. เด็กหญิงสกุลเกศ  นาคะเกศ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  คะจรรยา
2. นายเอกพล  ยศแสน
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นายเฉลิมพันธ์  ก้อนกลีบ
2. นางสาวเบญจวรรณ  พ่อครวงศ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  คะจรรยา
2. นายเอกพล  ยศแสน
 
7 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 89.3 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กล่ำแก้ว
2. นางสาวธนกร  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวนวพร  อยู่จุ้ย
4. เด็กชายภควัต  ไต่เต้า
5. นายวิสทวัช  เกิดปลื้มปิติ
6. เด็กหญิงหัทยา  สอนคำ
7. เด็กชายอาคม  แป้นเกิด
8. เด็กหญิงเกษมณี  ผูกทรัพย์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. นายปภาวิชญ์  ทองศรี
3. นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  โกฏสืบ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพีรดา   มูลพรมศร
2. นางสาวภารดี  มูลพรมศร
3. นางสาวอาภาศิริ   มาบุญ
 
1. นายกฤษฎิ์ทิโชติ   ฤกษ์ศิริลภัสช์
2. นางสาวนันณภัชสรณ์   ผูกพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนลินนภา  สายถิ่น
 
1. นางสาวสันต์หทัย  จุลเกตุ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศิริพร  แก้วดี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  วอล์คเกอร์
 
11 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.333 ทองแดง 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐกมล  รังสรรค์
2. นายทิวา  ดอนเทศน์
3. นางสาวรวิสรา  จำปา
 
1. นางสาวลภัสรดา  ทองปลิว
2. นายวรรัตน์  ทองคำ
 
12 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกาญจนา  คำหล้า
2. นางสาวธิดารัตน์   พงไพล
3. นางสาวรุธิรา   สุขคำปา
 
1. นางสาวนันณภัชสรณ์   ผูกพันธ์
2. นายอนุสรณ์  เชียงรอด