สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 82 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เปรี่ยมพิมาย
 
1. นางกนกพร  มีอินถา
2. นางสาวขนิษฐา  จันเผิบ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 50 ชมเชย 78 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสิริรดา  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางกนกพร  มีอินถา
2. นางสาวขนิษฐา  จันเผิบ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนชมภู
2. เด็กชายตรีทเศศ  ศรีเทพ
 
1. นางพัทธนันท์  ไสสีสูบ
2. นางสาวศรัญญา  ธรรมวงค์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กชายติณณภพ  ทับทอง
2. เด็กชายศิวกร  ทิพยาวงษ์
 
1. นางพัทธนันท์  ไสสีสูบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิตา  เกตุอินทร์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกล้าภวิษย์  แก้วผัด
2. เด็กชายกษิดิศ  ศรีเทพ
3. เด็กชายธนากร  พิมพา
 
1. นางสาวนวพรรณ  ปินลิ
2. นางสาวสาวิณี  คล้ายสุวรรณ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 28 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กชายเจษฎากร  พาพิมพ์
 
1. นางสาวนวพรรณ  ปินลิ
2. นางสาววราภรณ์  สีมูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 56.33 ชมเชย 46 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก่นพุทรา
 
1. นายชาญชัย  ยศสมบัติ
2. นางพัทธนันท์  ไสสีสูบ
 
8 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 1. เด็กชายธีรดนย์  ขานโฮง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วเงิน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อดิลักษณ์กิรติ
 
1. นางสาวกมลชนก  สายน้ำเย็น
2. นายมนัส  ไสสีสูบ