กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 1. นางสาวฤทัยกานต์  ลุงคำ
 
1. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวกิติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นายภัทรวุธ   วาธง
2. นางสาวอิงทิรา   ตุ้ยศรี
 
1. นายธนากร   ศรีอุทธา
 
4 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 1. นางสาวคำน้อง   ป้าส่อง
2. นางสาวทวีพร   อินวงค์
3. นางสาวนารีรัตน์    ดิตุ๊
4. นางสาวประภัสสร   รอดเรือน
5. นางสาววิไลวรรณ   นายพิศ
6. นางสาววีรยา   ลุงจาย
7. นางสาวหล้า   ลาหุ
8. นางสาวอรัญญา   แก้วมาลัย
9. นางสาวเสาวลักษณ์   วงศ์ษาอินทร์
 
1. นางสาวกรวิภา   แก้วมงคล
2. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 1. เด็กชายคมภูศิษฐ์   ปฐมพงษ์เกษม
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ไชยาคำ
3. นางสาวญาญิสา  รายวงค์
4. เด็กชายธนวินท์   สุโกพันธ์
5. เด็กชายธีรวัฒน์   สมวันดี
6. นางสาวบุญยกานต์  นายกร
7. นางสาวปาริชาติ  ติยะ
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  ลุงคำ
9. นางสาวพิมผกา  ติยะ
10. เด็กหญิงยลดา  ซอหริ่ง
11. นางสาวศิรินภา  ติยะ
12. นางสาวสุนิสา  ลุงออ
13. นางสาวสุภา  นามติ๊บ
14. เด็กหญิงหอม  ลุงทา
15. เด็กชายเจตนิพัทธ์   จันต๊ะปัน
16. เด็กชายเดชาธร   ผ่องพรรณ์
 
1. นางสาวกรวิภา   แก้วมงคล
2. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายอติเทพ  เทพจักร์
 
1. นายณัฐวรรธน์  ตาดคำ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายธนวัฒน์   นนทคำ
 
1. นายณัฐวรรธน์   ตาดคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายธีรพงษ์  เยเสาะ
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 1. นายนภนันท์   นิกรวัฒน์
 
1. นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 1. นายชนินทร์   ลุงหยาง
2. นางสาวธนิดา   พินิจ
3. นางสาวพจมาน   จะสี
4. นางสาวศิริลักษณ์   เบียงแหล่
5. นายสุรเดช  อภิโรจนพงศ์
6. นางสาวอรวรรณ  ลุงต๊ะ
7. นางสาวอรอนงค์   วงค์จันทร์
8. นางสาวฮวน ฮวน  ลี
9. นางสาวเกี๋ยงคำ   ลุงติ๊
10. นางสาวแสนสวย   ลุงกอ
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
2. นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐานิกา  มาแดงสาย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รักเสงี่ยม
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เทอดทูล
4. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
5. เด็กหญิงสุธีมนต์  ดิโพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนาพร  ยะสินธ์
2. นางสาวคนึงนิจ  ศรีจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 1. นางสาวคำเปา   ลุงกอ
2. นายจิรศักดิ์   ศรีใจ
3. นางสาวจิราพร  พลหาญ
4. นางสาวจิ่งหลู่   ลอยจ่าม
5. นายชานน   ลุงปันต๊ะ
6. นางสาวนภัสสร   สอนสมนึก
7. นางสาวพิมพ์จันทร์   สุตัน
8. นายรัฐธรรมนูญ   จันทร์อ่อน
9. นางสาววิไลพร   โกดติ๊บ
10. นางสาวอำพร  ลุงต๊ะ
 
1. นายกนกวรรณ   มะโน
2. นายเจนณรงค์   แก้วซาว
 
13 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กงศรี
2. เด็กหญิงมอญ  นายกร
3. เด็กหญิงศกุลตรา  ก่ำแก้ว
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
2. นางสาววาสนา  เดชะกุศล
 
14 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวจริญญา  ทองเหลือง
2. นางสาวปรียาพร  อินนามคำ
3. นางสาวศิริประภา  ปักษา
 
1. นางสาววาสนา  เดชะกุศล
 
15 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวธิดา  ลุงติ
2. นางสาวนริศรา  พิมล
3. นางสาวฮานาเดียร์   ฮาเล็ม
 
1. นายจักรพงษ์   ทิพย์ปัญญา
2. นางนวพร   ชัยยาศรี
 
16 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวนรีกานต์   สายคำฟู
2. นายภัทรนันท์   มอญแสง
3. นางสาวสุชานาถ   ศรีบุรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์   จันไชยยศ
2. นายสมชาย   จันทร์ตะมะ
 
17 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวศุภธิดา   ยิ้มน้อย
2. นางสาวอภิชญา   ยงกุศลรัตนา
3. นางสาวอารียา   ไชยวงค์
 
1. นายจีราวัฒน์   จั๋นต๊ะวงค์
2. นางสาวอรวรรณ์   กันทะนนท์
 
18 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 1. นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสมิตา   จันทร์หอม
3. นางสาวเพชรรินทร์   ลุงต่า
 
1. นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ
 
19 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 1. นางสาวจำบอล  ป้ออ้อ
2. นางสาวชั่ง  ลุงซอ
3. นางสาวละไม  อินปั๋น
 
1. นางบัวนรินทร์  วิชุตานนท์
2. นางวิษา  มณฑา
 
รวม 79 29