ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 81.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 72 เงิน 4  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 70.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 69.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 69.33 ทองแดง 6  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 69 ทองแดง 8  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 68.67 ทองแดง 9  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 67 ทองแดง 10  
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 65.33 ทองแดง 11  
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย 64.67 ทองแดง 12  
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับหมาก​ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 63.67 ทองแดง 13  
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 63.33 ทองแดง 14  
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 60.67 ทองแดง 15  
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 60.33 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน