ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 83 ทอง 4  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 5  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 77 เงิน 6  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 76 เงิน 7  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 76 เงิน 7  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 76 เงิน 7  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 74 เงิน 10  
11 ศูนย์พัฒนาเด็กถ้ำมงคล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 70 เงิน 11  
12 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 11  
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 11  
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 70 เงิน 11  
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 11  
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 11  
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17  
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17  
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17  
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17  
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 17  
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 17  
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 17  
24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 17  
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17  
26 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17  
27 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17  
28 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17  
29 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 17  
30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 17  
31 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 เข้าร่วม 31  
32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 1 เข้าร่วม 31  
33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 1 เข้าร่วม 31  
34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 1 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน