ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 87 ทอง 9  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
11 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 86 ทอง 10  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
17 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10  
18 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10  
19 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 86 ทอง 10  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 86 ทอง 10  
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 86 ทอง 10  
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 86 ทอง 10  
23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
25 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10  
26 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10  
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10  
30 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 86 ทอง 10  
31 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 86 ทอง 10  
32 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 86 ทอง 10  
33 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 84 ทอง 37  
40 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 84 ทอง 37  
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 84 ทอง 37  
42 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 84 ทอง 37  
43 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 84 ทอง 37  
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 47  
49 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 82 ทอง 47  
50 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 47  
51 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 81 ทอง 52  
54 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 81 ทอง 52  
55 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55  
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 80 ทอง 55  
59 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
60 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55  
61 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55  
63 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
64 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55  
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
66 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
67 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55  
68 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 68  
69 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 78 เงิน 68  
70 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 78 เงิน 68  
71 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 78 เงิน 68  
72 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 78 เงิน 68  
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 77 เงิน 73  
74 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 73  
75 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 77 เงิน 73  
76 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 77 เงิน 73  
77 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 77 เงิน 73  
78 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 77 เงิน 73  
79 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 76 เงิน 79  
80 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 76 เงิน 79  
81 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 76 เงิน 79  
82 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 82  
83 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 75 เงิน 82  
84 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 72 เงิน 84  
85 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 71 เงิน 85  
86 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 86  
87 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 87  
88 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 64 ทองแดง 88  
89 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -  
90 โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย - -  
91 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย - -  
92 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ - -  
93 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน