ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
เดินตัวหนอน ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 85.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 85.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 85.33 ทอง 4  
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78 เงิน 8  
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8  
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 76.66 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14  
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 75.32 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 75.32 เงิน 19  
21 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 75.32 เงิน 19  
22 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 73.99 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 66.33 ทองแดง 23  
29 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23  
30 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 66.33 ทองแดง 23  
31 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 66.33 ทองแดง 23  
32 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23  
33 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 66.33 ทองแดง 23  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 66.33 ทองแดง 23  
37 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
38 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23  
39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
40 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23  
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23  
42 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23  
43 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23  
44 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ - -  
45 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ - -  
46 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก - -  
47 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน