ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 4  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณคูหา เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 75 เงิน 5  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ชัยมงคล เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 75 เงิน 5  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 75 เงิน 5  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5  
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 5  
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5  
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 13  
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 13  
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 13  
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 13  
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 13  
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 13  
20 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 59 ชมเชย 20  
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 58 ชมเชย 21  
22 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 57 ชมเชย 22  
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน - -  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน