ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 81 ทอง 10  
13 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 13  
18 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 78 เงิน 13  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 13  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 13  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 78 เงิน 13  
22 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 78 เงิน 13  
23 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 13  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 78 เงิน 13  
25 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 78 เงิน 13  
26 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 78 เงิน 13  
27 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 78 เงิน 13  
28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 67 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 67 ทองแดง 29  
36 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 29  
37 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 29  
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 ทองแดง 29  
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
40 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
41 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
42 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 29  
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
45 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
46 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 29  
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 29  
48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
49 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
50 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
51 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
52 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
53 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
54 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
55 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67 ทองแดง 29  
56 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 ทองแดง 29  
57 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 67 ทองแดง 29  
58 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
59 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
60 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 67 ทองแดง 29  
61 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 29  
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
63 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
64 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
66 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 67 ทองแดง 29  
67 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
68 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 67 ทองแดง 29  
69 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 67 ทองแดง 29  
70 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
71 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
72 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
73 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 29  
74 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29  
75 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 75  
76 โรงเรียน เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก - -  
77 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -  
78 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน - -  
79 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน