สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงประภาวดี  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณกวี  บุตรนุช
3. เด็กหญิงอนัญพร  พรมทุ่ง
 
1. นางนารีรัตน์  เกษตรกรกุล
2. นางภาณุมาศ  ภู่มี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงตวงทอง  ทรัพย์ทิม
 
1. นางสุวิตา  ดำดี
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  เดงไฟ
 
1. นางสาวนัชชา  สามงามไฝ
 
4 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กชายชัยณรงค์  โสปันหริ
2. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สัยยาคม
3. เด็กชายโคจิ  เเจ่มทุ่ง
 
1. นายกมล  โอดคง
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กชายกฤษดา  บุญนิตย์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  อักช้าง
 
1. นางเมษยา  โตบำรุง
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 66.333 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  ปิ่นโตนด
 
1. นางสาวศิริวดี  วงค์เรียน
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กชายจิรวงศ์  สุขกลัด
 
1. นายภาณุพงษ์  โพธิ์ดี
2. นายสุนทร  พรจันทรารักษ์
 
8 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 31 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงสมิติน  ปิ่นโตนด
 
1. นายวัฒนา  เม้าทุ่ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 45.33 เข้าร่วม 69 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กชายชยพล  อินทะรังษี
 
1. นางนุชนาท  เจ๊กเเจว
2. นางศิริวดี  วงค์เรียน
 
10 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กหญิงวชิรญาญ์  ประเสริฐจิต
2. เด็กชายสุวพัชร   ทองโอภาส
 
1. นางเมษยา  โตบำรุง
 
11 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 1. เด็กชาย กิตติพล  ภูมิประเสริฐ
2. เด็กหญิงโยษิตา  โตบำรุง
 
1. นางเมษยา  โตบำรุง