หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ดูผล ดูเหรียญ
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคํา จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จังหวัดน่าน ดูผล ดูเหรียญ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
84 เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน ดูผล ดูเหรียญ
85 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
86 เทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
87 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
88 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
89 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
90 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
91 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
92 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
93 เทศบาลตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
94 เทศบาลตำบลดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
95 เทศบาลตำบลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
96 เทศบาลตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
97 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
98 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
99 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
100 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
101 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
102 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
103 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
104 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
105 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
106 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
107 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
108 เทศบาลตำบลท้อแท้ จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
109 เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
110 เทศบาลตำบลนาครัว จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
111 เทศบาลตำบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
112 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
113 เทศบาลตำบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
114 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
115 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
116 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
117 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
118 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
119 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
120 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
121 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
122 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
123 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
124 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
125 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
126 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
127 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
128 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
129 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
130 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
131 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
132 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
133 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
134 เทศบาลตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
135 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
136 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
137 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
138 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
139 เทศบาลตำบลป่าไหน่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
140 เทศบาลตำบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
141 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
142 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
143 เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
144 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
145 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
146 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
147 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
148 เทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
149 เทศบาลตำบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
150 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
151 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
152 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
153 เทศบาลตำบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
154 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
155 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
156 เทศบาลตำบลสบบง จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
157 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
158 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
159 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
160 เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
161 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
162 เทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
163 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
164 เทศบาลตำบลสันโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
165 เทศบาลตำบลสิริราช จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
166 เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
167 เทศบาลตำบลหนองปล้อง จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
168 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
169 เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
170 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
171 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
172 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
173 เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
174 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
175 เทศบาลตำบลหารแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
176 เทศบาลตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
177 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
178 เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
179 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
180 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
181 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
182 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
183 เทศบาลตำบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
184 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
185 เทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
186 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
187 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
188 เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
189 เทศบาลตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
190 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
191 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
192 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
193 เทศบาลตำบลเวียงลอ จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
194 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
195 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
196 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
197 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
198 เทศบาลตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
199 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
200 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
201 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
202 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
203 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
204 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
205 เทศบาลตำบลแม่ยม จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
206 เทศบาลตำบลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
207 เทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
208 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ
209 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
210 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
211 เทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
212 เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ครัว จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
213 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
214 เทศบาลตำบลแม่เฮียะ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
215 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
216 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
217 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
218 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
219 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
220 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
221 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ดูผล ดูเหรียญ
222 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดูผล ดูเหรียญ
223 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
224 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
225 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
226 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดูผล ดูเหรียญ
227 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
228 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
229 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
230 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ดูผล ดูเหรียญ
231 เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดูผล ดูเหรียญ
232 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดูผล ดูเหรียญ
233 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
234 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดูผล ดูเหรียญ
235 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ดูผล ดูเหรียญ
236 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดูผล ดูเหรียญ
237 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
238 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
239 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
240 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ดูผล ดูเหรียญ
241 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
242 เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ดูผล ดูเหรียญ
243 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูผล ดูเหรียญ
244 เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดูผล ดูเหรียญ
245 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูผล ดูเหรียญ
246 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดูผล ดูเหรียญ
247 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดูผล ดูเหรียญ
248 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูผล ดูเหรียญ

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.