หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 378 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ 3 15 8
2 370 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 7 16 4
3 371 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 5 26 8
4 372 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 5 14 7
5 373 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 1 3 2
6 374 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 10 36 15
7 375 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 31 99 57
8 376 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 17 58 37
9 377 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 2 6 2
รวม 81 273 140
413

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.